Novičke‎ > ‎

Novičke april

objavljeno: 21. apr. 2010 00:00 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev
Spoštovane članice in spoštovani člani,
 
pred vami so novičke GIZ geodetskih izvajalcev s katerimi vas obveščamo o aktualnih temah tako znotraj združenja kot tudi izven.
 
NOVA SPLETNA STRAN
 
S februarjem 2010 je zaživela nova spletna stran GIZ geodetskih izvajalcev. Na strani najdete vse podatke o združenju, vsa pomemebna obvestila članom ter novičke. Tako člani kot tudi ostali obiskovalci naše spletne strani boste lahko spremljaji dogodke, ki jih prirejamo za vas oziroma so pomembni za vaše delo.
 
Obiščite nas na http://www.giz-gi.si/ !
 
SPREMEMBA NASLOVA SEDEŽA ZDRUŽENJA
 
Decembra 2009 smo uradno spremenili naslov združenja. Naš novi naslov je:
GIZ geodetskih izvajalcev
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana
 
PRIPIS VREDNOSTI IN OBVEŠČANJE
 
Projekt obveščanja lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin je geodetska uprava pričela izvajati v letu 2009. Zaključek je bil predviden v letu 2010. Prvotno je bil projekt obveščanja zasnovan tako, da bi lastniki nepremičnin pripombe na modele vrednotenja nepremičnin in spremembe podatkov o nepremičninah, posredovali po spletu ali z obiskom ene izmed 45 geodetskih pisarn v Sloveniji. Glede na dosedanje izkušnje pri uporabi internetnih storitev državne uprave obstaja velika verjetnost, da bi le manjši del lastnikov uporabljal spletno aplikacijo in bi se večina odločila za obisk geodetskih pisarn. To bi lahko povzročilo dolge vrste in veliko nezadovoljstvo lastnikov.
 
Projekt je bil zato dopolnjen tako, da bodo imeli vsi lastniki nepremičnin, možnost posredovanja pripomb in sprememb tudi z običajno pošto.
 
Sprememba projekta vpliva tudi na čas dokončanja projekta. S predlagano spremembo bodo lastniki dobili obvestila jeseni 2010, spremenjeni in dopolnjeni podatki o nepremičninah bodo zbrani do konca letošnjega leta, predlog popravljenih modelov vrednotenja nepremičnin bo pripravljen v začetku naslednjega leta. Vlada bo uredbo, s katero bo določila modele množičnega vrednotenja nepremični, sprejela najkasneje maja 2011.
 
Vlada Republike Slovenije je zato določila nov rok za dokončanje projekta do 1. maja 2011.
 
Naše člane bomo o poteku projekta še naprej obveščali.
 
Intergeo EAST 2010
Po posredovanju ponudbe za obisk sejma Intergeo East 2010 v Carigradu vsem članom združenja, smo sprejemali prijave na ta dogodek. Zanimanje je bilo majhno, zato skupinskega odhoda na sejem ne bomo organizirali.
 
SIGNAL - TUŠMOBIL
 
S 1.4.2010 je pričel veljati nov režim delovanja storitve SIGNAL, s čemer je zaključeno obdobje prostega dostopa do podatkov SIGNAL. S tem datumom je pričel Mobitel zaračunavati storitev, ki se imenuje DGPS, cena storitve je 100€ bruto na mesec na SIM kartico. Kot smo vas že obveščali preko mailov smo poizkušali z Mobitelom priti do ustreznega dogovora o ceni za člane združenja, vendar smo bili pri tem neuspešni. Zaradi tega smo poizkali alternativno pot, kjer smo se pričeli dogovarjati s TušMobilom o ponudbi storitve. V mesecu februarju in marcu smo izvedli testiranje delovanja storitve v omrežju TušMobil z desetimi SIM karticami, ki so bile posredovane podjetjem, ki so izrazila interes za testiranje. Na tem mestu se še enkrat iskreno zahvaljujemo podjetjem Geofoto d.o.o., Mlinar&Slovenc d.o.o., Geomeritve d.o.o., Pars, d.o.o., Geo-biro d.o.o., Geoizmera d.o.o., Geodetski zavod Slovenije d.d., Geodetski zavod Celje d.o.o., Geodetski inštitut Slovenije, Geoservis d.o.o., ki so prijazno priskočila na pomoč in testirala storitev SIGNAL na omrežju TušMobila. Testi so bili uspešni, kar pomeni, da so uporabniki na omejenem vzorcu ugotovili, da storitev deluje enako kot v Mobitelovem omrežju, kar nam daje možnosti, da naredimo še korak naprej. TušMobil je pripravljen skupaj z GIZ GI podpreti uporabnike s storitvijo SIGNAL. Dogovori peljejo v smer, da bi GIZ GI pokril letni strošek 54.000€ neto za nakup podatkov, TušMobil pa bi zaračunaval 5€ mesečnih stroškov za paket prenosa podatkov. Zaradi relativno velikega letnega stroška je potrebno v naprej predvideti, koliko članov s kolikimi SIM karticami bi pristopilo v sistem, saj bo to osnova za končni izračun. Simulacije kažejo, da bi ob 120 uporabnikih bil mesečni strošek za pokrivanje storitve TušMobil in stroška podatkov znašal manj kot 60€. Ob koncu marca in v začetku aprila smo od članov združenja pridobivali informacije o interesu za priključitev na storitev preko TušMobila. Vzporedno s tem potekajo dogovori z Geodetsko upravo ter TušMobilom, da se čim bolje pripravimo na zagon storitve za katerega verjamemo, da lahko prinese vsem članom ugodnejše cene storitev. O podrobnostih vas bomo sproti obveščali po elektronski pošti.
 
PRIROČNIK GJI
 
V letu 2009 smo v združenju pristopili k izdelavi priročnika za evidentiranje gospodarske javne infrastrukture, s katerim želimo na tem področju zapolniti vrzel med zakonodajo, objavljenim izmenjevalnim formatom in šifrantom podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture ter prakso. Priročnik bo namenjen zelo širokemu krogu uporabnikov, ki so državni organi, lokalne skupnosti, investitorji, geodetska podjetja, projektanti ter drugi uporabniki podatkov o GJI. Priročnik bo izdan v 1500 tiskanih izvodih, 500 izvodih na zgoščenkeh ter bo brezplačno posredovan vsem občinam, izvajalcem gospodarskih javnih služb, državnim organom na področju GJI in geodetskim podjetjem članom GIZ GI. Priročnik bo natisnjen na 80 barvnih straneh in bo namenjen za vsakodnevno uporabo zgoraj navedenih akterjev. Dostopen bo tudi na spletni strani http://www.giz-gi.si/. Uradno ga bomo predstavili na Geodetskem dnevu 23. aprila v Kranjski gori. Na tem mestu se zahvaljujem vsem sponzorjem, ki ste nam pomagali pri nastanku tega priročnika.
 
 
Naslovna stran priročnika.
 
GEODETSKI DAN 2010 – UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN V TRETJEM TISOČLETJU
 
 
Kot ste verjetno že seznanjeni bo letos 39. Geodetski dan v organizaciji Društva geodetov Gorenjske in Zveze geodetov Slovenije potekal 23. in 24. aprila v Kranjski Gori. Že sam naslov 39. Geodetskega dne Upravljanje nepremičnin v tretjem tisočletju napoveduje vsebino vezano na vsakdanje delo geodeta in vsebino, ki jo bo uspešno geodetsko podjetje ponujalo na trgu v bodoče. Mnoga geodetska podjetja že danes uspešno servisirajo stranko pred odločitvijo za izvedbo investicijskega projekta, med samo izvedbo projekta in po končanem projektu.
 
Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev bo v sklopu 39. Geodetskega dne v soorganizaciji z Inženirsko zbornico Slovenije pripravilo popoldanski program z naslovom Premikamo meje geodetske storitve. V sklopu popoldneva bo organizirana okrogla miza z naslovom Od geodetskih storitev do storitev geodeta, na kateri si bomo pod moderatorstvom mag. Tomaža Černeta podrobno pogledali določen klasičen primer v geodetski praksi in potencialne neiskoriščene poslovne priložnosti. Ne smemo pozabit, da stranka najprej pride k geodetu in če ji ta uspe ponudit več kot le izvedbo geodetskih meritev je to že pot naprej k storitvam geodeta, kar pa večina geodetskih podjetij danes ne ponuja.
 
Upamo, da bodo rezultati okrogle mize dali izhodišča za razmišljanje o poslovnih priložnostih v geodeziji, ki jih danes vse preveč izpuščamo.
 
SPREMEMBE ZAKONODAJE
 
Kot smo vas že obvestili je Letni program dela Geodetske uprave Republike Slovenije za leto 2009 vključeval tudi spremembo dveh osnovnih zakonov, ki vplivajo na naše delo in na geodezijo nasploh, spreminjata se Zakon o geodetski dejavnosti in Zakon o evidentiranju nepremičnin.
 
Zaradi obilice potrebnih sprememb in dejstva, da Zakon o geodetski dejavnosti korenitih sprememb ni doživel že vse od sprejetja leta 2000 ne bo šlo samo za spremembo zakona, pač pa za nov Zakon o geodetski dejavnosti. Sprejetje tega je po programu Geodetske uprave Republike Slovenije na tem področju za leto 2010 predvideno v poletnih mesecih.
 
Posledično glede na spremembe Zakona o geodetski dejavnosti bo najverjetneje potrebno prilagoditi tudi Zakon o evidentiranju nepremičnin.
 
V obeh primerih sprememb zakonov GIZ GI tesno sodeluje z MSGeo pri IZS ter pripravlja izhodišča in predloge. Pri samem delu na področju priprave sprememb zakonodaje ugotavljamo, da je vedno zelo malo časa za pripravo izhodišč in pripomb. V sodelovanju z MSGeo pri IZS ugotavljamo, da je nujno potrebno spremeniti naš način dela in ustanoviti skupino, ki bi nad področjem zakonodaje (širše) bdela ves čas in pripravljala izhodišča in predloge za spremembo zakonodaje vnaprej in ne čez noč kot se to dogaja sedaj.
 
DELOVNE SKUPINE
 
Pred poletjem nameravamo sestaviti delovno skupino, ki bo bdela nad zakonodajo povezano z geodezijo in aktivno sodelovala pri prenovi nepremičninskih evidenc.
 
Pozivamo vse člane GIZ geodetskih izvajalcev, ki se želijo aktivno vključiti v delovno skupino, da to sporočijo na elektronski naslov giz-gi@giz-gi.si. Veseli bomo tudi vaših predlogov in potreb za vzpostavitev tudi drugih delovnih skupin.
 
ZAPOSLOVANJE
 
Pazljivo pri podjemnih pogodbah
 
Samostojni podjetniki z delodajalci pogosto sklepajo podjemne pogodbe. Z delodajalčevega stališča je to zelo ugodna varianta, saj nima stroškov zaradi davkov in prispevkov, prav tako veliko laže odpove pogodbo o poslovnem sodelovanju ali podjemno pogodbo, kot delavcu da odpoved skladno z zakonom o delovnih razmerjih. Delojemalec pri sklepanju tovrstnih pogodb težko zagotovi podobno varnost, kot jo imajo redno zaposleni. Še največ lahko naredi z dolžino odpovednega roka ali plačilom pogodbene kazni ob morebitni predčasni nekrivdni odpovedi pogodbe.
 
Podjetja morajo biti pri zamenjavi delovnega razmerja z najemom storitev od espejev pozorna, kako spremenijo delovne razmere. Če denimo sporazumno prekinejo delovno razmerje in s podobno pogodbo, samo da jo poimenujejo podjemna pogodba, za isto delo najamejo iste ali druge delavce, ta verjetno ne bo zdržala presoje delovnega inšpektorja. Ta bo namreč ugotovil, da če ima podjemna pogodba elemente delovnega razmerja, ste s podjemnikom oziroma delavcem zavezani skleniti pogodbo o zaposlitvi in seveda od nje plačati vse prispevke.
 
Pri podjemni pogodbi je torej pomembno paziti, da je sestavljena tako, da ne vsebuje elementov, kot so dlje časa trajajoče delo, ki ni opredeljeno z roki izpolnitve; vzpostavitev podrejenosti med delavcem in delodajalcem (ki nastane, če delavec konstantno dobiva delo in navodila le od enega delodajalca); izvajanje pogodbe je vezano na določeno osebo, ki mora delo opraviti osebno; delavec je vključen v točno določen delovni proces, običajno na sedežu delodajalca.
 
Vir: Finance, 16.3.2010, http://www.finance.si/, Avtor: Stane Petavs
 
POPUSTI - PRILOŽNOSTI
 
Veseli smo, da ste nekateri uspešno opravili nakupe osnovnega dela geodetske terenske opreme – nakup čevljev s 50 % popustom v Alpini. O takšnih akcijah posameznih podjetij vas bomo z veseljem tudi v bodoče obveščali.
 
Priložnost, ki se ponuja pri posodobitvi osnovne geodetske strojne opreme vsem članom GIZ GI zdaj, je sledeča:
 
 
  • Tahimeter Leica TS06 power – 3˝AS PinPoint razdaljemer, doseg brez reflektorja 400m, z reflektorjem 3500m, natančnost kotov 3˝, pomnilnik ~100.000 točk/ ~60.000 meritev, Alfanumerična tipkovnica, 2 uporabniški tipki, na boku hitra tipka za proženje, neskončni mikrometerski vijaki, lasersko grezilo, slovenski uporabniški vmesnik – v kompletu s podnožjem, baterijo, polnilnikom, podatkovnim kablomm mini togo reflektor s togim grezilom in dodatno za čalne GIZ-GI pisarniška programska oprema FlexOffice Advance.
  • Tahimeter Leica TS06 power – 3˝ AS-C dodatno h komletu Tahimeter Leica TS06 power – 3˝AS še: BT – bluetooth vmesnik, USB ključ 1GB in hitri moni USB vmesnik
  • GS09 Net-Rover Performance - GNSS Rover s kompletnim priborom, ki vključuje tudi pisarniško programsko opremo Leica GeoOffice. Komplet vključuje GNSS 120 kanalni sprejemnik, ki sprejema GPS in GLONASS L1+L2 satelite in deluje v vseh omrežjih. Licenca za permanenten sprejem GLONASS satelitov je že vključena in dodatno za člane GIZ-GI še program Referenčna linija (Reference-Line).
  • Izobraževanja - Za vsa izobraževanja članom GIZ-GI nudimo posebni 20% popust. Popusti se ne seštevajo.
Člani uprave
Darja Pegan Žvokelj, Andrej Mesner, Matej Hašaj
 
Ljubljana, 13. april 2010
 
Comments