Predstavitev
GIZ-GI

Predstavitev združenja

Začetki Gospodarskegainteresnega združenja geodetskih izvajalcev (GIZ GI) segajo v leto 1993, ko sose spomladi zbrali izvajalci geodetskih storitev in predstavili množicoproblemov in neurejenih zadev na tem področju. Zaradi neurejene zakonodaje,nelojalne konkurence, dumpinških cen in podobnih težav so sklenili, da jepotrebno organizirati zaščitno telo, ki bo delovalo izključno v interesuizvajalcev v geodeziji in bo določilo pravila obnašanja na trgu. Tako se je vletu 1996 ustanovilo Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev,katerega osnovni cilji so bili:

  • združevanje geodetov v inženirsko zbornico;

  • sodelovanje z Geodetsko upravo RS pri pripravi geodetske zakonodaje(zakon o geodetski dejavnosti, zakon o nepremičninah);

  • izobraževanje članov.

Vletu 2000, ko je bila sprejeta nova zakonodaja na področju geodezije in je bilapri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) ustanovljena Matična sekcija geodetovso bili glavni cilji prvega obdobja doseženi.

Slediloje obdobje, kjer se je izoblikoval grozd geodetskih podjetij, znotraj kateregaso se izvajali različni razvojni projekti, ki so bili sofinancirani tudi sstrani Ministrstva za gospodarstvo. Poslovno razvojni vidik, ki pozitivnovpliva na vse člane je bil v tem obdobju zelo močan. V tem času so seuveljavljala podjetja v združenju tako na domačem kot na tujem trgu.

DanesGIZ GI združenje več kot 80 najpomembnejših geodetskih podjetij v Sloveniji inskupaj zaposluje več kot 600 zaposlenih. Vizija združenja je zagotavljati vsemsvojim članom pogoje za uspešno poslovanje na področju geodezije in sorodnihpodročij dela. Osnovno načelo združenja še vedno ostaja povezovanje geodetskihpodjetij zaradi lažjega doseganja skupnih ciljev. V času gospodarske krize spetpostaja pomembnejši vidik združevanja s skupnim ciljem – čim bolje preživetikrizo in se iz nje izkopati še močnejši. Z združenimi močmi si lahkoenostavneje ustvarimo nove priložnosti na trgu, ki so zelo pomembne za boljšoprihodnost.

Ključnicilji, ki jih ima združenje so:

  • povečatiprepoznavnost GIZ-GI in vseh njegovih članov,

  • krepitevvloge in prepoznavnosti geodezije,

  • odpiranjenovih tržnih možnosti predvsem za člane,

  • racionalizacijadela z združevanjem nalog (nakupi,..),

  • informiranječlanov o pomembnih dogodkih,

  • izobraževanječlanov.


Organi združenja

UPRAVA

SVET ZDRUŽENJA

SKUPŠČINA

KOMISIJA ZA NADZOR

Člani združenja

Postanite član združenja

V kolikor želite postati član združenja vas naprošamo, da izpolnite pristopno izjavo ter podatke o novem članu in nam jih pošljete na naslov

GIZ GI
Jamova cesta 2
1000 LjubljanaDokumenti združenja

Osebna izkaznica

naslov
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana

e-pošta
giz-gi@giz-gi.si

domača stran
http://www.giz-gi.si

davčna številka
22083464

matična številka
5971004

transakcijski račun
02014-0018856279
(Nova LB Ljubljana)